คนเก่งของเรา

สรุปกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย

โครงการรักษ์ภาษาไทย  เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหามงคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 2

 

          การแข่งขันท่องบทอาขยาน ป.1 - ป.3 

             

                                                       รางวัลชนะเลิศ

                                                                          1.เด็กหญิงเจนจิรา  ประพันธมิตร

                                                                          2.เด็กหญิงธนิดา    คงปราโมทย์

                                                                          3.เด็กหญิงเอวิตา    วงศ์แสงแก้ว

                                                                          4.เด็กชายอานนท์  ศรีหะนาท

          การแข่งขันเรียงความคัดลายมือ ป.4 - ป.6

            

                                                       รางวัลเหรียญทอง

                                                                           เด็กหญิงฐิตกาญจน์   ปั้นเหน่งเพร็ช

          การแข่งขั้นคัดลายมือและอ่านออกเสียง ป.1 - ป.4

             

                                                       รางวัลเหรียญทอง

                                                                           เด็กหญิงวริสราภรณ์   บรรเทพ

          การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์  ป.4 - ป.6

                                                       รางวัลชนะเลิศ

                                                                           เด็กชายสิขเรศ  ทองจันทร์นาม

          การแข่งขันเขียนตามคำบอก   ป.4 - ป.6

                                                       รางวัลเหรียญทอง

                                                                           เด็กหญิงสุกัญญา  ทิพผล

          การแข่งขันแต่งคำคล้องจอง ป.1 - ป.3

                                                       รางวัลชนะเลิศ

                                                                           เด็กหญิงเอเชีย  ภูฆัง

                                                                           เด็กหญิงอรจิรา  สายสุขอนนท์

          การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก  ป.4 - ป.6

                                                      รางวัลเหรียญทอง

                                                                           เด็กหญิงชิดชนก  ภูฆัง

                                                                           เด็กหญิงยลรดี  สพฤทษ์ศรี

                                                                           เด็กหญิงฑิฆัมพร  สิงหสมบูรณ์